×

Verdier og kultur

”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap” (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold).

Barn skaper sin egen kultur og formidler den videre i samspill med andre barn og voksne. Vi i Dysterlia barnehage har gjennom mange år skapt og utviklet flere gode tradisjoner, et vekselspill i utviklingen mellom fornyelse og tradisjon blir en pedagogisk plattform, De voksne i barnehagen må være seg bevisst på nye impulser fra dagens samfunn lokalt- nasjonalt -internasjonalt. I tråd med dette skal barna være med på å prege, skape og delta i egen kultur med voksne som gode rollemodeller. Personalet har god erfaring med bruk av sang/musikk og litteratur som virkemiddel for å skape tilhørighet i barnehagen. Vi har gjennomført to utstillinger der foresatte og venner ble invitert. Vi har musikkstund, eventyrstund og fellessamlinger med rim/regler og sangleker. Barnehagen reiser enten på teatertur eller inviterer teatergrupper til barnehagen minst en gang i året. Her i Dysterlia barnehage ønsker vi å ha et utvidet perspektiv på kulturformidling. I tillegg til de estetiske fagene ser vi på sosial kompetanse, egenutvikling, fysisk fostring og turglede som en viktig del av vår kultur. Dysterlia barnehage har som mål at alle barn skal trives, oppleve trygghet og god omsorg i hverdagen.

VISJON
Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle

MÅL
"Målet for Dysterlia barnehage er å skape et godt oppvekstmiljø som sikrer barna individuell og gruppevis omsorg og støtte. Opplevelser og egenaktiviteter står sentralt med hovedvekt på LEK som grunnlag for utvikling og læring. Miljøet skal legge vekt på trivsel, trygghet, toleranse, selvstendighet, ansvar, samarbeid, vise hensyn, skaperevne og fantasi. Barnehagen skal stimulere barna til å bli selvstendige, sosiale individer med respekt for seg selv og andre mennesker. Målet er å gi barna et godt og positivt selvbilde. Barnehagen skal virke i nært samarbeid med hjemmet, og være en støtte for hjemmet i ansvaret for barnas utvikling og oppdragelse."